کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍دن‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ س‍ه‍راب‍ی‌ ف‍ر م‍ری‍م‌ م‍راد پ‍ور
ف‍اطم‍ه‌ رزم‌ گ‍ی‍ر
اع‍ظم‌ م‍ح‍م‍دپ‍ور
م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍اق‍ل‌ ن‍ژاد
س‍ع‍ی‍د اک‍ب‍ری‌
س‍ی‍دام‍ی‍ن‌ ه‍اش‍م‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ع‍ب‍اس‌ پ‍ور
وح‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍اب‍اع‍رب‍ی‌
م‍ح‍م‍د خ‍راش‍ادی‌ زاده‌
ام‍ی‍ن‌ ح‍س‍ن‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ م‍ن‍ش‍اد
م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌
م‍ح‍دث‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌
س‍ح‍ر ع‍اب‍د پ‍ور
س‍م‍ی‍را ق‍ل‍ی‌ پ‍ور
م‍رت‍ض‍ی‌ پ‍وری‍زدی‍ان‌
س‍م‍ی‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
راض‍ی‍ه‌ اک‍ب‍ری‌
م‍س‍ل‍م‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ب‍ی‍رگ‍ان‍ی‌
س‍ع‍ی‍د م‍ظف‍ری‌ وان‍ان‍ی‌ ه‍ادی‌ ش‍اه‍ی‍ن‌
 
ناشر:
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
کنتاکت پریز تلفن و قالب پروگروسیو
امین حسنی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ساخت قالب چرخ دنده
سعید مظفری وانانی هادی شاهین ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
پروژه سازه های بتنی
مجتبی عاقل نژاد ؛  صنعت ومعدن
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
باقران گرانیت بیرجند
محمد خراشادی زاده ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
اکتشاف اب به روش ژئوالترونیک با استفاده از نرم افزار
فاطمه رزم گیر ؛  صنعت ومعدن
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
قالب های پلاستیک از طراحی تا ساخت
مرتضی پوریزدیان ؛  صنعت ومعدن
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی قالب پلاستیک با خط جدایش شکسته و انالیز مدل در نرم افزار
سمیرا قلی پور ؛ 
شماره راهنما: ال‍ف‌۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شبکه های داده بررسی و مقایسه کارامدی روش های م وجود برای شبکه های داده
علی اصغر عباس پور ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی معماری پردازنده های دیجیتال
سیدامین هاشمی ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌ ۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
پنجره های دوجداره upvc
مهدی سهرابی فر مریم مراد پور ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
دفترچه محاسبات پروژه سازه های فولادی
سعید اکبری ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تکثیر داده در محیط گرید مبنی بر کیفیت سرویس
سحر عابد پور ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
سایت استادیار
محمد کریم مستقیمی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی نرم افزار ازمایشگاههای دانشگاه
راضیه اکبری ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
سیستم های هیدرولیک نحوه ساخت پارت پکنیگ
علی منشاد ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
معرفی و بررسی فناوریهای نوین جوشکاری
مسلم نجفی بیرگانی ؛  صنعت و معدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
فرایند هیدروفرمینگ و بررسی تاثیر بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ
وحید حسینی باباعربی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل وپیاده سازی سیستم فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی بیرجند
اعظم محمدپور ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بیوانفورماتیک هوشمند
محدثه محمدی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ابزارها واستانداردهای تست نفوذ شبکه
سمیرا حسینی ؛  صنعت ومعدن بیرجند
شماره راهنما: ال‍ف‌۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9